title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030032495
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย-อ.ขุนตาล
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ