title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010030788
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/01/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ