title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010030891
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,400,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/01/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ