title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62027265626
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี โดยวิธีคัดเลือก
งบประมาณ 8,500,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 15/02/2562 17/03/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 19/03/2562 19/04/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ