f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 15/10/2562

วันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  2562  นายประเสริฐ  อติภัทรากูล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์  บุญสูง  หัวหน้าหมวดทางหลวงตะพานหิน  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ  คลองทองหลาง  ต.ห้วยเกตุ  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร


'