f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 และการเตรียมความพร้อม "เทศกาลปีใหม่ 2563"
ลงวันที่ 20/12/2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.  นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม  2562  และการเตรียมความพร้อม "เทศกาลปีใหม่ 2563" โดยมีหน่วยงานในสังกัด  แขวงทางหลวงพิจิตร  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักงานแขวงทางหลวงพิจิตร


'