f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 20/12/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น.  นายรังสรรค์  สุขชัยรังสรรค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  มอบหมายให้  นายนฤเทพ  มันตะสูตร  หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก  นายศรัณย์  เผ่าสวัสดิ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงตะพานหิน  และนายเอกชัย  เมืองประทุม  หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาทราย  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 30 ปี อำเภอทับคล้อ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของอำเภอทับคล้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธาน


'