f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ประชุมสัญจรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ลงวันที่ 12/02/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร จัดประชุมสัญจรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร  ณ หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


'