f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
การประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
ลงวันที่ 11/04/2562

แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง ตามรายละเอียด ดังนี้

ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาล ทราบถึงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้บริการข้อมูลทางหลวง ข้อมูลการจราจร การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุอสมท. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
2.เร่งซ่อมผิวจราจรทุกเส้นทางให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 เมษายน 2562 และให้หยุดการก่อสร้างทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 10 - 18 เมษายน 2562
3.จัดทำป้ายและสัญญาณไฟทุกบริเวณที่มีการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
4.ติดตั้งป้ายเตือนในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
5.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเสริมช่องจราจร และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดการจราจรบริเวณทางแยกที่มีไฟสัญญาณจราจร
6.ให้ทุกหมวดทางหลวง ดูแลมิให้มีการจำหน่ายสุราและของมึนเมาในเขตทางหลวง รวมทั้งการกระทำอื่นๆบนทางหลวงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ทาง

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562)
จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย แขวงทางหลวงพิจิตร โดยทำหน้าที่รับรายงาน ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ของแขวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบ และรายงานข้อมูลให้กับสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก , ศูนย์ฯสำนักบริหารบำรุงทางและศูนย์ฯกระทรวงคมนาคม

แขวงทางหลวงพิจิตร ได้จัดตั้งจุดที่พักริมทางเพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงจำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1.หมวดทางหลวงวชิรบารมี ตั้งเต็นท์เป็นศูนย์ปฏิบัติงานไว้บริการบริเวณหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงวชิรบารมี ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนเนินสว่าง - หนองนา (ขาขึ้น) ด้านซ้ายทาง โทร 085 – 2704979
2.สำนักงานแขวงทางหลวงพิจิตร ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอนฆะมัง – พิจิตร ด้านซ้ายทาง (ขาล่อง) โทร 056 – 608600
3.หมวดทางหลวงพิจิตร ตั้งอยู่ที่สำนักงานหมวดทางหลวงพิจิตร ทางหลวงหมายเลข 1380 ตอนทางเข้าหมวดทางหลวงพิจิตร ด้านขวาทาง โทร 083 – 2442660
4.หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก ตั้งเต็นท์เป็นศูนย์ปฏิบัติงานไว้บริการบริเวณหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนเขาทราย – สากเหล็ก ด้านขวาทาง (ขาล่อง) โทร 088 – 2828937
5.หมวดทางหลวงตะพานหิน ตั้งอยู่ที่สำนักงานหมวดทางหลวงตะพานหิน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนเขาทราย – ฆะมัง ด้านซ้ายทาง โทร 083-1655466
6.หมวดทางหลวงบึงนาราง ตั้งอยู่ที่สำนักงานหมวดทางหลวงบึงนาราง ด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนคลองพลังด้านใต้ – เนินสว่าง โทร 081-4747312
และ 7.หมวดทางหลวงเขาทราย ตั้งอยู่ที่สำนักงานหมวดทางหลวงเขาทราย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนดงขุย – เขาทราย ด้านขวาทาง

แขวงทางหลวงได้จัดตั้งเต็นท์เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.จุดตั้งเตฌนท์บริการประชาชนบนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนเนินสว่าง – หนองนา (ขาขึ้น) ด้านซ้ายทาง โทร 085-2704979 หน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี
2.จุดตั้งเต็นท์บริการประชาชนบนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนเขาทราย – สากเหล็ก ด้านขวาทาง (ขาล่อง)โทร 088-2828937 หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก
ทั้งนี้แขวงทางหลวงพิจิตรจะเปิดไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงทุกดวง เปิดไฟฟ้าแสงสว่างและประตูสำนักงานแขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานหมวดทางหลวงทุกหมวด เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางในการพักผ่อนระหว่างเดินทาง


'