f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ต้านภัยแล้ง ! กรมทางหลวง แจกจ่ายน้ำประปากว่า 9.4 แสนลิตรแล้ว ใน 14 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทร 1586
ลงวันที่ 07/05/2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปากับผู้ประสบภัยแล้งผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ปัจจุบันกรมทางหลวงได้แจกจ่ายน้ำประปาไปแล้วปริมาณรวม 942,100 ลิตร (1 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62) จำนวน 14 จังหวัด โดยแบ่งตามรายภาคได้ ดังนี้ ภาคใต้ 4 จังหวัด ปริมาณ 519,000 ลิตร ภาคเหนือ 5 จังหวัด ปริมาณ 315,500 ลิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ปริมาณ 83,600 ลิตร และภาคกลาง 2 จังหวัด ปริมาณ 24,000 ลิตร
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะดำเนินการช่วยเหลือตลอดช่วงภัยแล้งและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การบอกกล่าวและรณรงค์การร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดและตระหนักถึงวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานราชการและรัฐบาลที่ร่วมต้านภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วย
หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ในพื้นที่ทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'