f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
กรมทางหลวง ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) แล้วเสร็จ ระบายการจราจรในตัวเมืองโคราช
ลงวันที่ 28/08/2562

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) แล้วเสร็จ ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร โดยโครงการนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ แนวเส้นทางเริ่มจากบ้านหนองไทรถึงบ้านหนองบัวศาลา อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ลักษณะโครงการ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) เป็นการก่อสร้างคันทางใหม่ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรตลอดสาย งบประมาณ 987,934,080 บาท สำหรับตอน 2 นี้ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม.2 + 400.000 - กม.17 + 540.000 ระยะทางยาวประมาณ 15.14 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างคันทางใหม่ ด้านซ้ายทาง จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร รวมความกว้าง 11.00 เมตร ขอบสะพานข้างละ 0.50 เมตร ความยาวสะพานรวม 60 เมตร

ช่วงที่ 2 กม.17 + 940.680 - กม.12 + 523.486 ระยะทางประมาณ 14.08 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างคันทางใหม่ ด้านซ้ายและขวา จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง 
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทางตลอดสายทั้งหมด 110 กิโลเมตร เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัดและระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทยรองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งในเมือง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคอีสาน และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'