f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
หมวดทางหลวงเขาทราย
ลงวันที่ 29/10/2561

นายเอกชัย  เมืองประทุม
หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาทราย


'