f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/103 แขวงทางหลวงพิจิตร
167 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/102 แขวงทางหลวงพิจิตร
168 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/101 แขวงทางหลวงพิจิตร
169 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 519/35/63/100 แขวงทางหลวงพิจิตร
170 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1 งาน 25/11/2562 519/-/63/98 แขวงทางหลวงพิจิตร
171 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 18 รายการ 25/11/2562 51985/63/95 แขวงทางหลวงพิจิตร
172 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 22/11/2562 519/-/63/94 แขวงทางหลวงพิจิตร
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2562 51960/63/96 แขวงทางหลวงพิจิตร
174 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 20/11/2562 51945/63/93 แขวงทางหลวงพิจิตร
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/11/2562 51960/63/92 แขวงทางหลวงพิจิตร
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/11/2562 51960/63/91 แขวงทางหลวงพิจิตร
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/11/2562 51960/63/90 แขวงทางหลวงพิจิตร
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 19/11/2562 51960/63/89 แขวงทางหลวงพิจิตร
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/11/2562 51960/63/88 แขวงทางหลวงพิจิตร
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 18/11/2562 51960/63/87 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 166 ถึง 180 จาก 493 รายการ