f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/07/2562 51960/62/397 แขวงทางหลวงพิจิตร
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/07/2562 51960/62/392 แขวงทางหลวงพิจิตร
303 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/07/2562 51945/62/386 แขวงทางหลวงพิจิตร
304 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 24/07/2562 51985/62/384 แขวงทางหลวงพิจิตร
305 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 51985/62/314 แขวงทางหลวงพิจิตร
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 51945/62/311 แขวงทางหลวงพิจิตร
307 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/310 แขวงทางหลวงพิจิตร
308 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/309 แขวงทางหลวงพิจิตร
309 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/308 แขวงทางหลวงพิจิตร
310 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/307 แขวงทางหลวงพิจิตร
311 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง บริเวณ กม.62+197 21/08/2562 สัญญาจ้างเลขที่ พจ./28/2562 ลว.04.09.2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
312 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/306 แขวงทางหลวงพิจิตร
313 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/304 แขวงทางหลวงพิจิตร
314 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/305 แขวงทางหลวงพิจิตร
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/07/2562 51960/62/380 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 301 ถึง 315 จาก 493 รายการ