f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 18/03/2562 51945/62/233 แขวงทางหลวงพิจิตร
407 ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 13/03/2562 51960/62/232 แขวงทางหลวงพิจิตร
408 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 51940/62/231 แขวงทางหลวงพิจิตร
409 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/03/2562 51945/62/228 แขวงทางหลวงพิจิตร
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/03/2562 51960/62/229 แขวงทางหลวงพิจิตร
411 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด จำนวน 1 งาน 08/03/2562 519/-/62/227 แขวงทางหลวงพิจิตร
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/03/2562 51960/62/225 แขวงทางหลวงพิจิตร
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/03/2562 51960/62/224 แขวงทางหลวงพิจิตร
414 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 51960/62/222 แขวงทางหลวงพิจิตร
415 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 06/03/2562 51945/62/221 แขวงทางหลวงพิจิตร
416 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 05/03/2562 51945/62/219 แขวงทางหลวงพิจิตร
417 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางลาย - บึงนาราง ระหว่าง กม.20+330 - กม.22+494 (ช่วงๆ) 10/04/2562 พจ./27/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
418 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิจิตร 14/03/2562 สัญญาที่ พจ./25/2562 ลว.11.04.2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 06/03/2562 51960/62/220 แขวงทางหลวงพิจิตร
420 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 75 แอมป์ 05/03/2562 51985/62/218 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 406 ถึง 420 จาก 493 รายการ