f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/02/2563 51960/63/175 แขวงทางหลวงพิจิตร
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/02/2563 51945/63/174 แขวงทางหลวงพิจิตร
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/01/2563 51945/63/157 แขวงทางหลวงพิจิตร
64 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 51935/63/173 แขวงทางหลวงพิจิตร
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/169 แขวงทางหลวงพิจิตร
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/168 แขวงทางหลวงพิจิตร
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/167 แขวงทางหลวงพิจิตร
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/166 แขวงทางหลวงพิจิตร
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/165 แขวงทางหลวงพิจิตร
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/164 แขวงทางหลวงพิจิตร
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/163 แขวงทางหลวงพิจิตร
72 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (งานการมีส่วนร่วมของประชาชน) จำนวน 29 รายการ 30/01/2563 51985/63/162 แขวงทางหลวงพิจิตร
73 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 30/01/2563 51970/63/159 แขวงทางหลวงพิจิตร
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/01/2563 51945/63/157 แขวงทางหลวงพิจิตร
75 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 22/01/2563 51970/63/156 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 61 ถึง 75 จาก 440 รายการ