f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาทราย) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 51935/63/135 แขวงทางหลวงพิจิตร
92 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ วชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 51935/63/134 แขวงทางหลวงพิจิตร
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ บึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 51935/63/133 แขวงทางหลวงพิจิตร
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ ตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 51935/63/132 แขวงทางหลวงพิจิตร
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 51935/63/131 แขวงทางหลวงพิจิตร
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 51935/63/130 แขวงทางหลวงพิจิตร
97 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โ 24/12/2562 519/-/63/128 แขวงทางหลวงพิจิตร
98 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2562 51985/63/127 แขวงทางหลวงพิจิตร
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2563 51960/63/126 แขวงทางหลวงพิจิตร
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2563 51960/63/124 แขวงทางหลวงพิจิตร
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 51960/63/122 แขวงทางหลวงพิจิตร
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/12/2562 51945/63/120 แขวงทางหลวงพิจิตร
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2562 51960/63/119 แขวงทางหลวงพิจิตร
104 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 19/12/2562 51960/63/118 แขวงทางหลวงพิจิตร
105 ซื้อเลนส์ไฟสัญญาณจราจร LED จำนวน 8 ดวง 18/12/2562 51945/63/117 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 440 รายการ