f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
ลงวันที่ 08/07/2562

ตามที่กรมทางหลวง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. .... เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น  
      ท่านสามารถดูผลสรุปได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 33 ดาวน์โหลด

'