f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
หมวดทางหลวงตะพานหิน
ลงวันที่ 29/10/2561

นายศรัณย์  ผ่าสวัสดิ์
หัวหน้าหมวดทางหลวงตะพานหิน


'