f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ประวัติแขวงทางหลวงพิจิตร
ลงวันที่ 29/10/2561

แขวงทางหลวงพิจิตร  ตั้งขึ้นเมื่อ   วันที่  15  เมษายน  2518  ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/18/2518  ลงวันที่  2  มกราคม  2518  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  1062  ตอน   แยกเข้าสถานีรถไฟพิจิตร  ที่ กม. 1+716 ด้านซ้ายทาง  ต่อมาเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน  2520  ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  113  ตอน   พิจิตร  –  ตะพานหิน  ที่  กม.  9+922 ด้านซ้ายทาง บนเนื้อที่   61   ไร่   3  งาน  2   ตารางวา โดยมีนายช่างแขวงปฏิบัติหน้าที่มาแล้วรวม  10  คน มีผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว  6  คน  ปัจจุบันมี นายรังสรรค์  สุขชัยรังสรรค์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ปัจจุบันมีสายทางอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน  27  สายทาง  รวมระยะทางทั้งหมด  565.763  กิโลเมตร รวมระยะทาง ต่อ  2  ช่องจราจร    754.802    กิโลเมตร แบ่งเป็น ระยะทางบำรุง   754.802   กิโลเมตร  WORKLOAD  2,246.717 แขวงการทางพิจิตรได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แขวงทางหลวงพิจิตร" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558ตามคำสั่งกรม  ทางหลวง ที่ จ.1.9/7/2558


'