f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.60+356 ถึง กม.60+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2562 - แขวงทางหลวงพิจิตร
2 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.134+977 - กม.135+633 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2562 - แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/02/2562 51960/62/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/02/2562 51960/62/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
5 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1หลัง) 24/12/2561 พจ.E-23/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ