f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 18/07/2562 51960/62/363 แขวงทางหลวงพิจิตร
332 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเดินทางปลอดภัย จำนวน 1 งาน 18/07/2562 519/-/62/362 แขวงทางหลวงพิจิตร
333 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 18/07/2562 51985/62/361 แขวงทางหลวงพิจิตร
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/07/2562 51960/62/360 แขวงทางหลวงพิจิตร
335 จ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ 12/07/2562 519/-/62/359 แขวงทางหลวงพิจิตร
336 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย -สากเหล็ก ระหว่าง กม.132+340 - กม.177+341 12/07/2562 519/-/62/358 แขวงทางหลวงพิจิตร
337 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/352 แขวงทางหลวงพิจิตร
338 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/351 แขวงทางหลวงพิจิตร
339 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/350 แขวงทางหลวงพิจิตร
340 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/349 แขวงทางหลวงพิจิตร
341 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/348 แขวงทางหลวงพิจิตร
342 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/347 แขวงทางหลวงพิจิตร
343 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 51935/62/346 แขวงทางหลวงพิจิตร
344 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.70+000 - กม.101+550 03/07/2562 519/-/62/353 แขวงทางหลวงพิจิตร
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/04/2562 51940/62/301 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 331 ถึง 345 จาก 493 รายการ