f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 31/10/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.134+977 ถึง กม.135+633 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 31/10/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.60+356 ถึง กม.60+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/07/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง บริเวณ กม.๖๒+๑๙๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/03/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.67+947 - กม.80+000 , ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.80+000 - กม.85+385 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 05/03/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอน บางลาย - บึงนาราง รหว่าง กม.20+330 - กม.22+494 (ช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/01/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร แผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิจิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/11/2561 แขวงทางหลวงพิจิตร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 – 8 ) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/11/2561 แขวงทางหลวงพิจิตร งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1276 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก - วังจิก กม.0+000 - กม.16+578 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ