f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070024967
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง บริเวณ กม.๖๒+๑๙๗
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 982,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ