f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61110042268
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 – 8 ) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,528,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ