f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 13/03/2562 91,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/03/2562 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 01/01/2562 2,405,213.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลดำเนินการเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 1,855,993.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/03/2562 10,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด จำนวน 1 งาน 08/03/2562 41,355.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/03/2562 41,746.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/03/2562 6,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 06/03/2562 68,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 05/03/2562 86,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงพิจิตร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางลาย - บึงนาราง ระหว่าง กม.20+330 - กม.22+494 (ช่วงๆ) 10/05/2562 1,829,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงพิจิตร แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิจิตร 10/04/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 06/03/2562 62,569.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 347 รายการ