f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/07/2562 71,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/07/2562 63,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/07/2562 248,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 24/07/2562 6,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 5,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 85,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงพิจิตร งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง บริเวณ กม.62+197 04/09/2562 982,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 6,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/07/2562 8,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 473 รายการ