f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/11/2562 14,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 19/11/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/11/2562 60,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 18/11/2562 59,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/11/2562 46,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 19/11/2562 57,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 258,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/11/2562 47,335.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/11/2562 6,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 18/11/2562 94,021.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 18/11/2562 99,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงพิจิตร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 18/11/2562 95,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 18/11/2562 99,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 347 รายการ