f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 13 รายการ 24/08/2563 39,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 20/08/2563 6,528.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/08/2563 26,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๐ รายการ 18/08/2563 59,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก ระหว่าง กม.17+755 - กม.18+044 17/08/2563 498,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.72+000 - กม.80+000 (เป็นตอนๆ) 07/08/2563 498,544.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 06/08/2563 6,132.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 8 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 457,324.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 13,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 13,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 13,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 13,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 13,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 13,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 20/08/2563 89,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 528 รายการ