f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 27/05/2563 108,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/05/2563 5,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 13/05/2563 4,136,322.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 04/05/2563 2,823,614.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ) จำนวน 14 รายการ 13/04/2563 143,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) จำนวน 12 รายการ 13/04/2563 149,951.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 13/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพิจิตร (2 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 05/05/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 07/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 07/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 30/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 -6) หมวดทางหลวงบึงนาราง (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 05/05/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 30/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 30/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงตะพานหิน แขวงทางหลวงพิจิตร ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 528 รายการ