f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 15,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 15,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 15,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 15,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 5,194.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (งานการมีส่วนร่วมของประชาชน) จำนวน 29 รายการ 30/01/2563 18,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 30/01/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/01/2563 208,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 22/01/2563 49,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 12/02/2563 1,084,788.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 12/02/2563 1,084,788.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 42,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 12,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 22/01/2563 61,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/01/2563 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 473 รายการ