f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/11/2562 70,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 293,656.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 295,468.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 15/11/2562 69,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 96,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 27 รายการ 15/11/2562 11,513.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/11/2562 90,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 ลูก 14/11/2562 65,783.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 14/11/2562 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 14/11/2562 126,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 13/11/2562 94,021.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/11/2562 99,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 13/11/2562 54,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 347 รายการ