f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/09/2562 248,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/09/2562 11,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบดำเนินงาน) จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 199,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/09/2562 355,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 8,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 8,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 8,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 25/09/2562 8,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 8,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 8,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ โ 18/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 10/09/2562 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง 09/09/2562 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 5 เครื่อง 09/09/2562 249,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 347 รายการ