f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงพิจิตร 51960/63/331 25/06/2563 116,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 12/06/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 18/06/2563 34,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 91,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/06/2563 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 22/06/2563 200,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 22/06/2563 7,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อ HOT MIXED จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 69,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 528 รายการ