f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 214,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/11/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/11/2562 97,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสง 07/11/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 236,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 01/11/2562 295,468.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 05/11/2562 77,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 77,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อหลอดโซเดียม 250 W. จำนวน 80 หลอด 01/11/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 77,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 347 รายการ