f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 8,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/08/2562 9,098.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 1,474,883.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 17,964.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 29/08/2562 96,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/08/2562 8,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 22/08/2562 10,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/08/2562 71,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/08/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 347 รายการ