f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
466 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 82,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
467 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 3,000 ลิตร 26/02/2562 82,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
468 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/02/2562 80,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
469 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/02/2562 84,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
470 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 60,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
471 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/02/2562 97,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
472 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 96,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
473 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
474 แขวงทางหลวงพิจิตร แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิจิตร 10/04/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
475 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 18/02/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
476 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแผง CPU ตู้ไฟสัญญาณจราจร (แผ่นการ์ด คอลโทล) จำนวน 1 รายการ 18/02/2562 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
477 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/02/2562 94,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
478 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/02/2562 6,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
479 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/02/2562 78,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
480 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/02/2562 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 466 ถึง 480 จาก 528 รายการ