f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงพิจิตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 20/02/2562 30,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 20/02/2562 74,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 3,000 ลิตร 13/02/2562 79,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 13/02/2562 56,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 3,000 ลิตร 14/02/2562 79,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2562 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/02/2562 24,668.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อโคมไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ หลอด LED สีเหลือง ขนาด 300 มม. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 12 V. จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 99,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 08/02/2562 223,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/02/2562 69,390.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 05/02/2562 91,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/02/2562 91,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อทินเนอร์ จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 528 รายการ