f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตะพานหิน แขวงทางหลวงพิจิตร จ.พิจิตร 1 แห่ง 16/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาทราย แขวงทางหลวงพิจิตร จ.พิจิตร 1 แห่ง 16/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพิจิตร จ.พิจิตร 1 แห่ง 16/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร จ.พิจิตร 1 แห่ง 16/10/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเขาทราย แขวงทางหลวงพิจิตร จ.พิจิตร ๑ แห่ง 16/10/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบึงนาราง แขวงทางหลวงพิจิตร จ.พิจิตร 1 แห่ง 16/10/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 22 ตัว 28/09/2563 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว 28/09/2563 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 16 ตู้ 28/09/2563 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ 28/09/2563 64,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว 28/09/2563 44,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง 28/09/2563 126,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา (แก้ไขปัญหาการสัญญาณเร่งด่วน) จำนวน 3 รายการ 09/09/2563 258,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 14,906.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 5,792.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 540 รายการ