f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/01/2563 8,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/01/2563 9,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ที่ กม.5+400 ได้รับความเสียหาย 06/01/2563 55,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาทราย) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ วชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ บึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ ตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โ 24/12/2562 72,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2562 7,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2563 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2563 20,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/12/2562 129,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 374 รายการ